Total Pageviews

Tuesday, 18 February 2014
For some of my books - http://searchplus.nlb.gov.sg/

                                   

Maruttuvap peyarakarāti / patippāciriyar, Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potup patippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. 
மருத்துவப் பெயரகராதி / பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப் பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Tāmōtaran̲, Ku.தாமோதரன்கு.

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ Nūl veḷiyīṭu ; eṇ 117. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியீடு ; எண் 117.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ. கீ. சு. நூலகம், [1999]
Add to e-Shelf

Takka nāṭakam / patippāciriyar, Cu. Cauntara Pāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. 
தக்க நாடகம் / பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தர பாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Tāmōtaran̲, Ku. தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscripts Library (Tamil Nadu, India)

A. Kī. Cu. Nūlaka Veḷiyīṭu ; eṇ 423. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு ; எண் 423. A. Kī. Cu. Nūlaka Veḷiyīṭu. Tamil̲ nūl veḷiyiṭu ; eṇ 118. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியிடு ; எண் 118. Madras Government oriental manuscripts series ; no. 423. Madras Government oriental manuscripts series. Tamil nul veliyitu ; en 118.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ. கீ. சு. நூலகம், 1999.

   

Material Type:

Add to e-Shelf

Cōl̲a maṇṭala varalār̲ukaḷ / patippāciriyar, Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. . 
சோழ மண்டல வரலாறுகள் / பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Tāmōtaran̲, Ku. தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscripts Library (Tamil Nadu, India)

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ Nūl veḷyīṭu ; eṇ 116. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெள்யீடு ; எண் 116. A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu ; eṇ 421. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு ; எண் 421.

Cen̲n̲ai : A.Kī.Cu. Nūlaka Veḷiyīṭu, சென்னை : அ.கீ.சு. நூலக வெளியீடு, 1999.


Material Type:

Add to e-Shelf

Camatakkin̲i nāṭakam / patippāciriyar: Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar: Ku. Tāmōtaran̲. 
சமதக்கினி நாடகம் / பதிப்பாசிரியர்: சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர்: கு. தாமோதரன்.

Tāmōtaran̲, Ku. தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscripts Library (Tamil Nadu, India) அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் (Tamil Nadu, India))

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ nūl veḷiyīṭu ; eṇ 120. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியீடு ; எண் 120.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ.கீ.சு. நூலகம், 1999.Material Type:

Add to e-Shelf

Cavvaruṇa nāṭakam / Paiyan̲ūr Varatarājan̲ Piḷḷai ; patippāciriyar, Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. 
சவ்வருண நாடகம் / பையனூர் வரதராஜன் பிள்ளை ; பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Varatarājan̲ Piḷḷai, Paiyan̲ūr. வரதராஜன் பிள்ளை, பையனூர். Tāmōtaran̲, Ku.தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscipts Library (Tamil Nadu, India)

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu ; eṇ 424. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு ; எண் 424. A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ Nūl veḷiyīṭu ; eṇ 119. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியீடு ; எண் 119.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ. கீ. சு. நூலகம், 1999.

   

No comments:

Post a Comment